اگه بخوایم خیلی دقیق به زندگی نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که همه مون به نوعی گوسفندیم! 

نوشته‌های مرتبط