برو دیگه

تا اطلاع ثانوی عاشقی تعطیله دیگه !!!!!!

میون این همه فریب ٬ تو این همه دیره دیگه.

تا اطلاع ثانوی عشقت و بی خیال می شم.

گوشه ای تنها می شینم ٬ همدم لحظه ها می شم.

تا اطلاع ثانوی٬ نه من دیگه! نه تو  دیگه!

تا اطلاع ثانوی…..؟

برو!دیگه٬برو!دیگه.

ادامه‌ی نوشته