دلم خیلی می خواد؟

خوابم نمیاد :-s

امشب دلم همه چی می خواد.

دلم رز زرد میخواد نصفه شبی!

حالا این بماند٬ میدونی دیگه چی می خواد؟

دلم راه رفتن تو برف میخواد !!! تو سرما !! برف میخوام دیگه میگی چی کار کنم؟


نــه ! از همه بیشتر دلم خودمو می خواد! خوده خودم رو . 🙂

دله تو چی میخواد؟  البته اگه خواب نیستی :-p

ادامه‌ی نوشته