درکم کُنین. گُربه میخوام.

از وقتی که دوبی، مُرد. دلم گربه میخواد، جوجه تیغی اولش میخواستم اما اینقدر دیگه هی به همه گفتم و همه حیوون و پرنده و چرنده فروشی ها رو گشتم و چششای از حدقه بیرون زده‌شون رو دیدم دیگه خودم از رو رفتم و دیگه سراغش نرفتم.

ادامه‌ی نوشته